Obchodní podmínky

Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupující – nepodnikatel, se dle §52 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník rozumí kupující – konečný spotřebitel, který produkty kupuje za účelem přímé spotřeby a nejedná tak v rámci své podnikatelské činnosti, nebo kupující – podnikatel, který není konečným spotřebitelem a z jeho jednání je patrné, že pořizuje produkty za účelem jejich dalšího prodeje nebo za účelem podnikání s danými produkty. Kupující – podnikatel, se řídí obchodními podmínkami a také zákonem č. 513/1991 Obchodního zákoníku.
 2. Prodávající – provozovatel internetového obchodu:
  Lamantine Software a.s.
  Rostislavovo náměstí 12
  612 00 Brno
  : 28325125
  DIČ: CZ28325125
 3. Kupující – nepodnikatel, realizací objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí také zákonem č. 513/1991 obchodního zákoníku a těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Tím nejsou dotčena práva plynoucí těmto kupujícím-nepodnikatelům z §262 odst. 3 obchodního zákoníku. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.

Kupující – podnikatel, realizací objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího - podnikatele a prodávajícího se řídí obchodními podmínkami a také zákonem č. 513/1991 obchodního zákoníku.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.stickypassword.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího. Vyplněním a odesláním objednávky ze strany kupujícího a následnou akceptací ze strany prodejce, se tato stává závaznou.
 3. Podmínkou platnosti a pořízení elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů při registraci na našem internetovém obchodě www.stickypassword.cz.
 4. Místem dodání zboží je doručovací nebo e-mailová (zaslání elektronických licencí) adresa uvedená kupujícím ve formuláři při tvorbě objednávky na internetovém obchodě www.stickypassword.cz.
 5. Vlastnické právo ke zboží (vlastnictví licence) přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení finální kupní ceny uvedené v objednávce - viz. odstavec 3. bod 1) - internetového obchodu www.stickypassword.cz a jeho převzetím – doručení elektronické licence emailem.
 6. Vyplněním registračního formuláře v internetovém obchodu www.stickypassword.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů a přehledu o jím objednaném zboží. Tyto údaje budou sloužit pouze k vedení přehledu stavu a historii objednávek a ke komunikaci s kupujícím.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO - PROVOZOVATELE

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží na adresu (elektronickou adresu) kupujícího nejpozději do 10 dnů od připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího (kupní cena je stanovena dle řádně podané objednávky). Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad (elektronický daňový doklad ve formátu PDF) a licenční údaje.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka ze své obchodní databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá, a to do jednoho měsíce od doručení žádosti.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Rovněž má kupující právo odmítnout objednávku, pokud prodávající opakovaně neplní svůj závazek plynoucí z řádně akceptované objednávky.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění, o tomto však musí kupujícího uvědomit bez zbytečného odkladu. Prodávající má právo na změnu ceny u provedené objednávky, o čemž kupujícího ihned informuje a ten má možnost novou cenu přijmout nebo od objednávky odstoupit. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 10 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy (odstoupení lze podat e-mailem).

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu (elektronickou adresu), na kterou má být objednané zboží (licence) odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží (licenci) a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 30 dnů od jeho doručení a to bez udání důvodu. Zboží nesmí jevit známky užívání. Nelze vrátit software, kde došlo k porušení originálního obalu nebo elektronické licence, které byly odeslány e-mailem.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu www.stickypassword.cz , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.


Lamantine Software a.s.