EULA (Licenční smlouva s koncovými uživateli)

Licenční smlouva s koncovými uživateli (dále též jen jako "Licenční smlouva") pro použití Sticky Password software poskytovaný společností Lamantine Software, a.s. se sídlem Rostislavovo nám. 12, 612 00 Brno, Česká Republika („Lamantine Software“), výrobcem Sticky Password Software a vlastníkem všech práv.

VYJÁDŘENÍM VAŠEHO SOUHLASU KLIKNUTÍM NA PŘÍSLUŠNÉ TLAČÍTKO NÍŽE,  INSTALACÍ, AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE JAKO „UŽIVATEL“ JSTE ČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE JEJÍMU OBSAHU A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.

Jestliže nesouhlasíte s podmínkami smlouvy uvedenými níže, Lamantine Software vám neuděluje právo používat Sticky Password Software, v tomto případě klikněte na tlačítko "Nesouhlasím"  nebo "Storno" a opusťte instalátor.

Vaše registrační údaje a určité další informace jsou předmětem Zásad ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte na plné znění Zásad ochrany osobních údajů na www.stickypassword.com.

Lamantine Sofware si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit čas od času tuto Licenční smlouvu a všechny dokumenty do ní včleněné pomocí odkazů. Vždy můžete najít aktuální verzi Licenční smlouvy na www.stickypassword.com. Lamantine Software může změnit tuto Licenční smlouvu uveřejněním nové verze, aniž by vás na to upozornil. Používání Sticky Password Software po změně znamená přijetí této změny.

 1. Rozsah práv spojených s používáním Sticky Password Software.

  Sticky Password a všechny ostatní aplikace Lamantine Software, dokumentace a soubory nainstalované nebo použité instalační aplikací (souhrnně "Sticky Password Software") jsou majetkem Lamantine Software, nebo subjektů, kterým Lamantine Software poskytují licence, obsah nebo data ("Poskytovatelé licencí"), a vy k nim máte univerzální (kromě výjimky stanovené níže), nevýhradní, dále nedělitelnou licenci na základě podmínek stanovených dále v této smlouvě.  Tato Licenční smlouva definuje zákonné používání Sticky Password Software, všech aktualizací, revizí, náhrad a jakýchkoli kopií Sticky Password Software vytvořených vámi nebo pro vás. Všechna práva výslovně neudělena vám, jsou vyhrazena pro Lamantine Software nebo jejich řádné vlastníky.

  Sticky Password Software je chráněn autorským právem, ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními úmluvami a/nebo ostatními předpisy vlastnického práva a zákony České Republiky ha dalších zemí. Souhlasíte, že se budete řídit příslušnými zákony vlastnického práva a dalšími zákony, stejně jako jakýmikoli dalšími ustanoveními nebo omezeními týkajícími se autorského práva obsaženými v této Licenční smlouvě. Tato Licenční smlouva vám nezaručuje žádné právo, nárok nebo podíl na duševním vlastnictví, které je majetkem Lamantine Software, nebo na které má Lamantine Software oprávnění, včetně, mimo jiné, Sticky Password a Lamantine Software ochranných známek, a nevytváří žádný vztah mezi vámi a Poskytovateli licencí, nebo jiný vztah než je vztah mezi Lamantine Software jako poskytovatelem a vámi jako držitelem licence.

  Souhlasíte, že budete Sticky Password Software a jakákoli data, ke kterým je skrze Sticky Password Software přistupováno, používat  jen pro svoje účely, a to pouze způsobem specifikovaným v článku 2  a dalších této Licenční smlouvy. Vaše oprávnění k používání Sticky Password Software, jeho komponent a jakýchkoli dat třetích stran bude ukončeno, jestliže tyto podmínky porušíte. V případě ukončení tohoto oprávnění souhlasíte, že ukončíte jakékoli používání Sticky Password Software, jeho komponent a dat třetích stran. Všechna práva k veškerým datům třetích stran, software třetích stran a datových serverů třetích stran, včetně všech vlastnických práv, jsou vyhrazena pro a zůstávají příslušným třetím stranám. Souhlasíte s tím, že tyto třetí strany na vás mohou vymáhat svá práva v souvislosti s touto  Licenční smlouvou svým vlastním jménem.

 2. Vaše práva jako uživatele

  SMÍTE

  1. používat Sticky Password Software na všech svých podporovaných zařízeních. Vaše licence vás opravňuje používat Sticky Password Software jak pro soukromé tak i komerční účely. Každá licence je určena pouze pro osobní použití.

  2. instalovat a osobně používat Sticky Password Software a jakékoli aktualizace poskytované Lamantine Software (dle jeho vlastního uvážení) v podobě strojového kódu na osobním počítači vámi vlastněném nebo spravovaném k vlastním potřebám. Jste oprávněni používat veškeré Verze dostupné během platnosti vaší licence. Lamantine Software není povinen vás o dostupnosti takovýchto softwarových aktualizací informovat. Tuto Licenční smlouvu můžete ukončit tím, že přestanete používat Sticky Password Software a zničíte všechny příslušné kopie tohoto software. Tato Licenční smlouva je automaticky ukončena, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této Licenční smlouvy.

  NESMÍTE

  1. dekompilovat, zpětně dešifrovat upravovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty nebo vylepšení Sticky Password Software nebo jeho jakékoli části.

  2. na základě této Licenční smlouvy nesmíte Sticky Password Software začlenit do počítačového čipu nebo programového vybavení počítačového zařízení vyráběného vámi nebo pro vás.  Pro použití k těmto účelům prosím kontaktujte [email protected].

  3. nesmíte použít Sticky Password Software v případě kritické situace, kdy může být v sázce lidský život nebo majetek. Jste srozuměni s tím, že Sticky Password Software nebyl konstruován pro takovéto účely a jeho selhání v takovýchto případech může vést k úmrtí, zranění nebo těžkému poškození vlastnictví nebo životního prostředí, za které Lamantine Software neodpovídá.

   STICKY PASSWORD SOFTWARE NENÍ URČEN, ZAMÝŠLEN NEBO LICENCOVÁN PRO POUŽITÍ V KRITICKÝCH PROSTŘEDÍCH VYŽADUJÍCÍCH ZABEZPEČENÍ PROTI PORUCHÁM, VČETNĚ A NEVÝLUČNĚ NAVRHOVÁNÍ, KONSTRUKCE, ÚDRŽBY A PROVOZOVÁNÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH NEBO KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ, SYSTÉMŮ KONTROLY LETECKÉ DOPRAVY, PODPORY ŽIVOTA NEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMŮ. LAMANTINE SOFTWARE SE TÍMTO VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH EXPLICITNÍCH ČI IMPLICITNÍCH ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTÍ ZA UŽITÍ SOFTWARE V TAKOVÝCHTO ale i jiných PROSTŘEDÍCH.

  4. prodávat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, přenášet práva k užívání nebo dále licencovat Sticky Password Software či ho dále zpřístupňovat, získávat příjem z použití nebo provizi ze Sticky Password Software, ať již pro peněžní nebo jiný profit (nebo i bez profitu)  bez předchozího, výslovného a písemného povolení Lamantine Software.

  5. používat Sticky Password cizím jménem nebo s úmyslem zmást či podvést ostatní uživatele.

  6. používat Sticky Password Software způsobem odporujícím této smlouvě nebo platným právním předpisům v České republice nebo vaší jurisdikci, zvláště nesmí  být  používán k šifrování,  ukládání a synchronizaci  jakýchkoli v České republice nebo ve vaší jurisdikci nezákonných dat, nebo dat, jejichž obsah je společensky či jinak nebezpečný či potenciálně zneužitelný k nebezpečným aktivitám, či jakkoli jinak porušuje platné právní předpisy, či zasahuje do práv třetích osob (např., nikoli však výlučně, do práv autorských). Uživatel se dále zavazuje nezasahovat jakýmkoli způsobem do chráněných práv třetích osob, zejména, nikoli však výlučně, se uživatel nebude snažit, ani nijak spolupracovat či podporovat pokusy o prolomení přístupu k účtům v Úložišti dat (Úložištěm se rozumí datový prostor pro uložení dat za účelem synchronizace a zálohování provozovaný Lamantine Software nebo třetí osobou odlišnou od Lamantine Software i uživatele), nebo k jakýmkoli jiným účtům a datům jiných uživatelů Sticky Password Software  nebo Úložiště. Pokud dojde z vaší strany k porušení těchto ujednání, je Lamantine software oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit s účinky ex nunc a případně zjednat dle možnosti nápravu na vaše náklady, a rovněž je oprávněn přijmout taková opatření, jimiž dojde k okamžitému omezení služeb resp. funkčnosti vámi používaného Sticky Password Software, a to bez práva refundace již zaplacených licenčních poplatků.

 3. STICKY PASSWORD SOFTWARE JE DISTRIBUOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. 

  LAMANTINE SOFTWARE NEPOSKYTUJE NA STICKY PASSWORD SOFTWARE, JEHO SOUČÁSTI  ČI VÝSLEDKY JEHO FUNGOVÁNÍ  ŽÁDNOU ZÁRUKU ZA JAKOST, A TO ANI PŘÍMOU ČI ZPROSTŘEDKOVANOU. JEHO POUŽITÍ JE ZCELA NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. VÝROBCE NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU, POŠKOZENÍ NEBO OMEZENÍ PŘÍSTUPNOSTI ČI VYUŽITELNOSTI  DAT, A TO VČETNĚ DAT ODESÍLANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STICKY PASSWORD SOFTWARE V RÁMCI ZÁLOHOVÁNÍ ČI SYNCHRONIZACE NA EXTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ. ŠIFROVÁNÍ DAT UŽIVATELE POMOCÍ STICKY PASSWORD SOFTWARE NEZNAMENÁ JAKÝKOLI ZÁVAZEK LAMANTINE SOFTWARE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TĚCHTO DAT. V TÉTO SOUVISLOSTI UŽIVATEL VÝSLOVNĚ SOUHLASÍ, ŽE DATA ZÍSKANÁ, POUŽÍVANÁ, KÓDOVANÁ, UKLÁDANÁ, SYNCHRONIZOVANÁ, SDÍLENÁ ČI ODESÍLANÁ PROSTŘEDNICTVÍM  STICKY PASSWORD SOFTWARE MOHOU BÝT ULOŽENA I MIMO ZAŘÍZENÍ UŽIVATELE (JEN POKUD MÁTE INSTALOVÁNU ROZŠÍŘENOU VERZI SOFTWARE UMOŽŇUJÍCÍ SYNCHRONIZACI A ZÁLOHOVÁNÍ DAT) NEBO LAMANTINE SOFTWARE, A POKUD LAMANTINE SOFTWARE POUŽIJE ÚLOŽIŠTĚ, DATOVÝ PROSTOR, WEB, PORTÁL SERVER ČI SLUŽBU TŘETÍ STRANY, NENÍ POVINEN ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM OVĚŘOVAT ČI KONTROLOVAT  JEHO KVALITU, ZABEZPEČENÍ A FUNGOVÁNÍ A V ŽÁDNÉM ROZSAHU NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA PORUŠENÍ SMLUVNÍCH ČI ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TOUTO TŘETÍ OSOBOU ANI ZA ŠKODU,UŠLÝ ZISK, MAJETKOVOU ČI NEMAJETKOVOU ÚJMU, ČI JAKÉKOLI NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S  POUŽITÍM NEBO ZNEUŽITÍM TOHOTO SOFTWARE A UKLÁDÁNÍM DAT ZÍSKANÝCH, ULOŽENÝCH  ČI JINAK ZPRACOVANÝCH POMOCÍ TOHOTO SOFTWARE. LAMANTINE SOFTWARE ZEJMÉNA NENÍ JAKKOLI ODPOVĚDNÝ ZA OBSAH DAT ZPRACOVANÝCH, ODESLANÝCH, SYNCHRONIZOVANÝCH, KÓDOVANÝCH, SDÍLENÝCH NEBO  POUŽITÝCH SKRZE STICKY PASSWORD SOFTWARE NEBO ULOŽENÝCH V ÚLOŽIŠTI, A UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE LAMANTINE SOFTWARE NEMÁ K ŠIFROVANÝM ČI ULOŽENÝM DATŮM PŘÍSTUP A  NENÍ OPRÁVNĚN  A NEMÁ ANI OBJEKTIVNÍ MOŽNOST OBSAH DAT JAKKOLI MONITOROVAT ČI ZÁVADNÁ DATA ODSTRAŇOVAT.

 4. Zkušební verze a verze zdarma

  Sticky Password Software je možné bezplatně používat po dobu 30ti dnů, pokud vaše kopie Sticky Password nestanoví jinak. K tomu, abyste mohli  i nadále používat  Sticky Password Software, si musíte po ukončení nebo během této zkušební doby zakoupit licenci. Lamantine Software se může rozhodnout dle svého vlastního uvážení poskytovat určité části Sticky Password Software k bezplatnému používání („Free Verze“). Aktuální popis funkčností Free Verze je dostupný na webových stránkách Lamantine Software.

 5. Licenční poplatky a platby

  Kromě ceny za pořízení licence  či upgrade a pravidelných ročních licenčních poplatků se k používání legálně získané verze Sticky Password Software nevážou žádné další  poplatky či náklady . Lamantine Software si vyhrazuje právo v budoucnu zpoplatnit použití nebo přístup ke Sticky Password Software, nebo službám či webovým stránkám Lamantine Software (souhrnně "Sticky Password služby"). Pokud se Lamantine Software rozhodne zpoplatnit Sticky Password služby, budete o tom informováni v předstihu.

  Naproti tomu Lamantine Software si vyhrazuje veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví k případným vylepšením, upgradům, doplňkům či úpravám Sticky Password Software, a to byť by tyto byly vytvořeny na základě  vašeho impulsu,  podnětu, feedbacku, hodnocení ,  připomínky apod. a Lamantine software  nebude povinen k jakémukoli peněžnímu či jinému plnění vůči uživateli z tohoto titulu.

 6. Podpora a softwarové aktualizace.

  Lamantine Software se může rozhodnout pro poskytování podpory a/nebo softwarových aktualizací, vylepšení nebo modifikací Sticky Password Software (souhrnně "Podpora") svým zákazníkům dle svého vlastního uvážení a může tuto Podporu kdykoli ukončit, aniž by vás o tom informoval. Lamantine Software může kdykoli změnit, dočasně pozastavit nebo úplně zrušit jakoukoli část Sticky Password Software, včetně dostupnosti jakýchkoli vlastností, databáze nebo obsahu Sticky Password Software. Lamantine Software také může omezit určitou vlastnost nebo službu, omezit váš přístup ke Sticky Password Software, jeho částem, nebo k Lamantine Software webovým stránkám, a to bez předchozího oznámení a bez jakékoli odpovědnosti za vzniklé škody na straně uživatele nebo třetích osob.

 7. Omezení odpovědnosti.

  NAD RÁMEC DALŠÍCH UJEDNÁNÍ V TÉTO SMLOUVĚ SE STRANY DOHODLY, ŽE LAMANTINE SOFTWARE A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEJSOU A NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA POHLEDÁVKY A NÁROKY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ OSOBĚ POUŽITÍM NEBO JAKKOLI SPOJENÉ S POUŽITÍM STICKY PASSWORD SOFTWARE VÁMI NEBO TŘETÍMI STRANAMI, RESP. SE V NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU SVÉ ODPOVĚDNOSTI ZPROSTÍ.

  LAMANTINE SOFTWARE A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ,  NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO SPOJENÉ SE SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN, JAKÝCHKOLI DAT, KE KTERÝM JE PŘISTUPOVÁNO SKRZE STICKY PASSWORD SOFTWARE, ČI VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT NEBO SPUSTIT STICKY PASSWORD, NEBO PŘISTOUPIT K JAKÝMKOLI DATŮM POSKYTOVANÝM PROGRAMEM STICKY PASSWORD, AŤ UŽ JE VAŠE TVRZENÍ O ŠKODĚ VZNESENO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA. ŠKODY DLE TOHOTO USTANOVENÍ ZA KTERÉ LAMANTINE SOFTWARE NEODPOVÍDÁ, ZAHRNUJÍ  ZEJMÉNA , NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ ŠKODY PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, PŘEDVÍDATELNÉ I NEPŘEDVÍDATELNÉ, ŠKODY SKUTEČNÉ, UŠLÝ ZISK, ŠKODU NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU OSOB, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZRÁTY OBCHODNÍCH NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ, JAKOŽ I NEMAJETKOVOU ÚJMU A VEŠKERÉ NÁKLADY, KTERÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍM STRANÁM MOHOU VZNIKNOUT.  POKUD NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNSTI ZA ŠKODU, VYLOUČÍ SE TAKOVÁ ZÁKONNÁ USTANOVENÍ Z POUŽITÍ V NEJVYŠŠÍM DOVOLENÉM ROZSAHU.

  INFORMACE POSKYTOVANÉ SKRZE STICKY PASSWORD SOFTWARE, ZAHRNUJÍCÍ CENY AKCIÍ, ANALÝZY, INFORMACE O TRHU, ZPRÁVY A FINANČNÍ ÚDAJE, MOHOU BÝT NEAKTUÁLNÍ, NEPŘESNÉ, NEBO OBSAHOVAT CHYBY ČI OPOMENUTÍ A LAMANTINE SOFTWARE  A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST S NIMI SPOJENOU. LAMANTINE SOFTWARE MŮŽE ZMĚNIT ČI ZRUŠIT JAKOUKOLI ČÁST NEBO FUNKČNOST STICKY PASSWORD SOFTWARE NEBO VYUŽITÍ FUNKČNOSTI ČI TECHNOLOGIE, A TO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, OBSAHU NEBO DOBY, PO KTEROU JE DOSTUPNÝ.

  Z OPATRNOSTI SE SJEDNÁVÁ, ŽE I POKUD BY PŘES UJEDNÁNÍ UVEDENÁ VÝŠE V TOMTO ODSTAVCI BYLA NEPLATNÁ, NEÚČINNÁ NEBO BY Z  JAKÉHOKOLI DŮVODU BYLA DOVOZENA ODPOVĚDNOST LAMANTINE SOFTWARE ZA ŠKODU , UŠLÝ ZISK, NÁKLADY ATD, PAK SE MÁ ZA TO, ŽE STRANY SI SJEDNALI JAKO LIMIT ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  Z TÉTO SMLOUVY ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ SOUHRNU LICENČNÍCH POPLATKŮ ZAPLACENÝCH NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY TÍMTO JEDNOTLIVÝM KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI LAMANTINE SOFTWARE.

  UŽIVATEL SE ZAVAZUJE ODŠKODNIT V PLNÉM ROZSAHU SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI NÁKLADY LAMANTINE SOFTWARE A JEJÍ ZAMĚSTNANCE, PARTNERY, ZÁSTUPCE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA (VČETNĚ VLASTNÍKA POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, NEBO OSOBA DO JEJÍŽ PRÁV ZASÁHLA DATA ZPRACOVANÁ POMOCÍ STICKY PASSWORD SOFTWARE NEBO ULOŽENÁ V ÚLOŽIŠTI)  PROTI LAMANTINE SOFTWARE ČI JEJÍM ZAMĚSTNANCŮM, PARTNERŮM NEBO ZÁSTUPCŮM  VZNESL, PODAL, VEDL, ČI JINAK VYMÁHAL JAKÝKOLI NÁROK, POHLEDÁVKU, ŽALOBU APOD, V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO  V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM ČI ZNEUŽITÍM STICKY PASSWORD SOFTWARE UŽIVATELEM.

 8. Data ve Sticky Password Software

  Není-li vámi explicitně zvoleno jinak, všechna data vámi vložená a uložená ve Sticky Password Software databázi jsou uložena v zašifrovaném formátu na vašem počítači nebo jiném vámi definovaném úložném zařízení. Jste srozuměni s tím, že v případě vymazání nebo poškození Sticky Password databáze nebo jiných souborů, budou všechna data zde obsažena nenávratně ztracena, a přijímáte riziko takovéto ztráty. Skutečnost, že jsou vaše data v počítači uložena v zašifrovaném formátu, neznamená, že tyto informace nemohou být ukradeny nebo zneužity někým, kdo objeví Hlavní heslo nebo získá přístup k vámidefinovanému aktivačnímu zařízení sloužícímu k otevření databáze. Vy sami jste zodpovědní za udržování metod přístupu v tajnosti a za jejich uložení na bezpečném místě.

  Odesílání osobních údajů do Lamantine Software, Úložiště či jiným vámi zvoleným uživatelům Sticky Password Software:
  Pokud si tuto možnost zvolíte, Sticky Password Software přenáší a posílá údaje z vaší Sticky Password databáze (jmenovitě hesla, přihlašovací údaje, účty a identity) přes internet do Úložiště nebo k Příjemcům za účelem synchronizace, zálohování nebo sdílení s dalšími uživateli Sticky Password (“Příjemci”). Jste plně zodpovědni za udělení práv Příjemcům k přístupu, úpravám a/nebo dalšímu sdílení dat. Data jsou přenášena výlučně v zašifrované podobě.

  Potvrzujete a souhlasíte, že Lamantine Software nemá kontrolu nad žádným Příjemcem a že Lamantine Software není odpovědný za žádné nároky, které vám moho vzniknout činností jakéhokoli Příjemce.

  Použití Sticky Password Software k automatickému vyplňování formulářů hesly, přihlašovacími údaji a dalšími daty může navíc vyžadovat, aby tyto informace byly zaslány přes internet na vámi identifikované webové stránky. Takovýto přenos dat není způsoben Sticky Password Software a Lamantine Software neodpovídá za bezpečnost takovýchto zákazníkem iniciovaných interakcí s webovými stránkami, provozovanými různými poskytovateli. Jakákoli transakce uskutečněná přes internet, ať už ve spojení s či bez Sticky Password Software, je provozovaná dle vašeho vlastního úsudku a na vlastní nebezpečí a jenom vy sami budete zodpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat vyplývající ze stahování a/nebo používání takovýchto materiálů nebo služeb. Pro minimalizaci nebezpečí ztráty cenných dat Lamantine Software doporučuje svým zákazníkům, aby prováděli pravidelné zálohování databáze a dalších citlivých souborů na externích discích. Lamantine Software vám není schopen poskytnout jakoukoli asistenci se znovu nabytím ztracených nebo poškozených dat. Pokud Lamantine Software provozuje  zálohování pro databázové soubory zákazníků pro případ zničení nebo smazání těchto souborů v počítačích zákazníků, toto zálohování souborů a dat  je bez jakékoli záruky a nevyplývají z něj společnosti Lamantine Software vůči uživatelům jakékoli právní povinnosti ani odpovědnost.

  Vaše prohlížení internetových stránek NENÍ nijak monitorováno Sticky Password Software. Z tohoto důvodu Sticky Password Software NESBÍRÁ ani NEODESÍLÁ informace o stránkách, které jste navštívili, ani informace o historii navštívených odkazů ve vašem prohlížeči na žádné servery. Některé verze Sticky Password Software podporují možnost uživatele identifikovat určitou webovou stránku nebo program, na které chce tento uživatel Lamantine Software upozornit. Žádná taková informace není odeslána bez vašeho potvrzení  - pomocí kliknutí na tlačítko vyjadřujete svůj souhlas s odesláním jména webové stránky nebo programu. Takto odeslaná informace je typicky využita k vylepšení funkčnosti Sticky Password Software.

  Používáním Sticky Password Software souhlasíte s tím, že tento software může periodicky kontaktovat Lamantine Software servery za účelem kontroly informace o licenci, dostupných záplat, servisních balíčků a dalších aktualizací, které mohou zlepšit, podpořit, změnit nebo rozšířit provoz Sticky Password Software. Software může také odeslat obecné systémové informace, související s činností Sticky Password Software.

 9. Jiné

  Instalace Sticky Password Software může změnit nastavení internetového prohlížeče z důvodu instalace Tlačítka rychlého spuštění, které poskytuje snazší přístup k funkčnostem produktu a zajišťuje automatické vyplňování formulářů a přihlašovacích jmen, a/nebo tak zvaných doplňků, které jsou vyžadovány různými prohlížeči a umožní plnou funkčnost Sticky Password Software.

  Informace a instrukce k odinstalování:
  Sticky Password Software může být odinstalován kliknutím na tlačítko odinstalovat. Jste si vědomi toho, že odinstalováním Sticky Password Software ztrácíte přístup ke všem svým datům zašifrovaným v databázi. Všechny informace, které chcete z databáze získat, musí být exportovány před odinstalováním Sticky Password Software.

 10. Uznání Technologií a nástrojů vyvinutých třetími stranami.

  Při vývoji Sticky Password Software byly použity materiály a technologie třetích stran, včetně:
  Fundamentals Hash (Copyright © 1999-2011, David J Butler)
  Všechna práva vyhrazena.
  Synapse (Copyright © 1999-2002, Lukas Gebauer)
  Všechna práva vyhrazena.

 11. Právní úprava.

  Tato Licenční smlouva a vztah mezi vámi a Lamantine Sofware se řídí zákony České republiky bez ohledu na konflikt zákonných ustanovení. Vy a Lamantine Software souhlasíte, že se podřídíte osobní a výlučné pravomoci soudů sídlících v Brně, České republice.