Zásady a podmínky použití

Obsah těchto stránek může být chráněn obchodními známkami nebo být předmětem autorského práva či jiných právních úprav duševního vlastnictví. Proto, pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno kopírovat, ukládat, upravovat, přenášet, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jakkoli jinak používat tento obsah jakýmkoli způsobem, kterým by byla porušena tato práva.Obsah webových stránek Lamantine Software, jakož i podmínky jejich použití, nebo informace zde uvedené , a to včetně, nikoli však výlučně, informace o nabízených produktech a jejich cenách jsou informativní, nezávazné a mohou být ze strany Lamantine Software kdykoli jednostranně měněny. Lamantine software si vyhrazuje též právo kteréhokoli návštěvníka svých webových stránek omezit v přístupu k těmto stránkám nebo jejich částem, a to z důvodů ochrany svých práv a  zájmů jakož i zájmu svých zákazníků,

Zásady Lamantine Software a. s. ("Lamantine Software") v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na všechny webové stránky v doménách registrovaných a administrovaných společností Lamantine Software a také na produkty vyvinuté a/nebo licencované společností Lamantine Software a jejími pobočkami. Lamantine Software je výrobcem Sticky Password. Lamantine Software neodpovídá za chování operátorů webových stránek, které mají stejný název nebo doménu, nebo nabízejí produkty společnosti Lamantine Software, ale které nejsou registrovány společností Lamantine Software.

Lamantine Software si uvědomuje potřebu chránit osobní údaje všech návštěvníků svých webových stránek. Lamantine Software potvrzuje, že jeho chování je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v jeho domovské zemi, České republice (Zákon č. 101/200 Sb.), a dále jako subjekt, registrovaný v členské zemi Evropské unie vyznává obecné principy ochrany soukromí a osobních údajů. Lamantine Software sbírá a uchovává jenom:

  1. Údaje, které potřebuje k udržení kvality Lamantine Software produktů a služeb na nejvyšší možné úrovni.
  2. Údaje, které jsou nezbytné pro poskytování podpory uživatelům Lamantine Software produktů a služeb.

Údaje získané o návštěvách webových stránek Lamantine Software

Lamantine Software, jeho affiliate partneři a inzerenti mohou používat tak zvané "cookies" ke sledování návštěvnosti webových stránek Lamantine Software. Technologie cookies je používána k usnadnění navigace na webových stránkách. Cookies jsou malé části unikátních informací posílané webovými stránkami a ukládané na váš pevný disk a dočasně do paměti vašeho počítače webovými prohlížeči. To umožňuje webovým stránkám, aby vás rozpoznali při pohybu po nich, aniž byste museli vkládat své osobní informace. Tyto informace není možné přiřadit ke konkrétní osobě, nezahrnuje osobní údaje týkající se návštěvníka webu a Lamantine Software tyto informace nespojuje s vašimi osobními údaji. Informace mohou zahrnovat, ale nemusí být omezeny na následující: údaje identifikující návštěvníkovu internetovou adresu (IP adresu) a geografický region, čas a datum návštěvy, délka času stráveného na Lamantine Software stránkách, seznam podstránek navštívených na stránkách Lamantine Software, seznam stránek/frází/souborů vyhledávaných na stránkách Lamantine Software, použitý webový prohlížeč, použitý operační systém a použité nastavení monitoru. Získané údaje jsou používány pro optimalizaci webové prezentace Lamantine Software.

Pokud nechcete ukládat tyto informace, zkontrolujte si nastavení vašeho prohlížeče v sekci "Nápověda". To vám umožní zakázat vašemu prohlížeči přijímat nové cookies a také nabízet další možnosti a nastavení týkající se cookies.

Osobní údaje poskytované návštěvníky na webových stránkách Lamantine Software

Níže popsanými "Osobními údaji" jsou myšleny informace vztahující se ke konkrétní osobě, neboli osobě, která může být přímo nebo nepřímo identifikována. Lamantine Software získává pouze údaje potřebné k vykonávání aktivit uvedených v těchto Zásadách.

S Osobními údaji zde uváděnými a používanými v souvislosti s webovými stránkami Lamantine Software je nakládáno pouze po dobu návštěvníkovy návštěvy webových stránek Lamantine Software. Data nejsou dávána do souvislosti ani spojována s produkty zakoupenými na těchto stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky Lamantine Software mohou obsahovat odkazy na stránky affiliate partnerů, obchodních partnerů a dalších třetích stran. Tyto třetí strany mají své vlastní zásady ochrany soukromí, které byste si měli přečíst před odesíláním jakýchkoli údajů na jejich stránky. Lamantine Software nenese odpovědnost za aktivity žádné třetí strany.

Přístup k Osobním údajům; ochrana Osobních údajů

Lamantine Software náležitým způsobem zajišťuje, aby se všechny typy údajů zmiňované v těchto Zásadách dostaly pouze k těm zaměstnancům Lamantine Software, kteří k nim musí mít přístup, aby mohli zajistit činnosti (například podporu) ve prospěch osob, které tyto údaje Lamantine Software poskytly nebo kterých se tyto údaje týkají. "Zaměstnanec" ve smyslu výše znamená jakýkoli zaměstnanec nebo smluvní partner Lamantine Software, jeho poboček nebo dceřiných společností. Lamantine Software nikdy neposkytne osobní údaje třetí straně bez vědomí a souhlasu osob, ke kterým se zmiňované údaje vztahují, není-li k tomu přinucen účinností lokálních, národních nebo mezinárodních zákonů.

Pro dokončení nákupních transakcí mohou být vyžadovány služby třetích stran (např. dokončení nákupu produktu přes e-shop prostřednictvím platební metody PayPal, či platby kreditní kartou zprostředkované firmou Pay Mill). V takových případech jsou Osobní údaje v zabezpečené podobě sdíleny mezi Lamantine Software a společností zajišťující transakci. Lamantine Software se snaží prosazovat nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem a morálními principy i u svých obchodních partnerů.

Osobní údaje získávané společností Lamantine Software jsou ukládány na serverech chráněným proti neautorizovanému vstupu. Citlivé části webových stránek Lamantine Software mohou být chráněny heslem, které si vytváří návštěvník. Ten také nese plnou odpovědnost za své chování v souvislosti s bezpečností hesla a přístupu k této zabezpečené části. Lamantine Software nenese odpovědnost za neautorizovaný přístup k osobním údajům, ke kterému může dojít během přenosu a který je způsoben  jinými okolnostmi než které jsou plně pod kontrolou Lamantine Software  a jeho systémů. K takovém přenosu může dojít, pokud jsou údaje odesílány mimo strukturu spravovanou výhradně Lamantine Software. Proto každá osoba, která přenáší osobní údaje, tak činí na vlastní zodpovědnost.

Účely, pro které jsou osobní údaje využívány

Osobní údaje získávané společností Lamantine Software jsou používány k aktivitám vedoucím k výstupům požadovaným návštěvníky webových stránek Lamantine Software nebo dosaženým na základě dohody mezi Lamantine Software a návštěvníkem.
Odpovídající typické aktivity:

  • dokončení objednávky započaté zákazníkem na webových stránkách Lamantine Software
  • dokončení platby kreditní kartou na zabezpečených webových stránkách Lamantine Software nebo jeho partnera pro elektronické obchodování
  • účast v soutěži nebo průzkumu společnosti Lamantine Software
  • registrace produktu za účelem nabízení dalších služeb nebo poskytování slev a produktových upgradů
  • komunikace s kopií produktu Lamantine Software běžící na uživatelově počítači za účelem doručení automatických aktualizací nebo servisních balíčků, které jej vylepší nebo odstraní programové chyby
  • posílání informačních materiálů (např. bulletinů/zpravodajů) obsahujících důležité informace a zajímavá fakta, která jsou předmětem návštěvníkova zájmu
  • další vhodné telefonické, poštovní nebo e-mailové druhy komunikace, pokud s nimi zákazník výslovně souhlasí.
  • Lamantine Software si vymezuje právo využívat kontaktní údaje zákazníků, pokud to považuje za důležité pro správné použití svých produktů a služeb.

Veřejné oblasti webových stránek Lamantine Software

Veřejné oblasti webových stránek Lamantine Software mohou zahrnovat, například, fóra, seznamy e-mailových adres, na které se návštěvníci zapíší pomocí formulářů na webu Lamantine Software. Je jenom na návštěvníkově rozhodnutí, jestli své osobní údaje zveřejní v těchto veřejných oblastech v průběhu komunikace s ostatními účastníky.

Údaje ukládané v produktech Lamantine Software („Šifrovaná data“)

Jakékoli údaje vkládané uživatelem prostřednictvím produktu a jím uložené, jako například hesla, přihlašovací údaje, nebo údaje pro vyplňování formulářů, jsou ukládány v šifrovaném formátu pouze na zákazníkově počítači či mobilním zařízení a jako takové jsou nepřístupné společnosti Lamantine Software, která s nimi nijak nenakládá ani je nezpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Pokud si uživatel aktivoval službu synchronizace, jsou Šifrovaná data odesílána také na servery Lamantine Software či poskytovatelů služby úložiště dat. Ani Lamantine Software ani případný poskytovatel služby úložiště dat nemají za žádných okolností přístup k osobním datům uživatelů. Tato jsou v okamžiku odeslání zašifrovaná a pouze uživatel má klíč k jejich dešifrování.     

Změny Osobních údajů v archivech Lamantine Software. Dotazy a požadavky spojené s ochranou osobních údajů

Každý uživatel může požádat o změnu, nebo vymazání jeho záznamu v databázi osobních údajů Lamantine Software. Takovéto žádosti by měly být zasílány na zákaznickou podporu (support@stickypassword.com). Také dotazy týkající se ochrany osobních údajů zde nezodpovězené adresujte zákaznické podpoře, která je zodpoví. Lamantine Software si vyhrazuje právo změnit kdykoli své Zásady a podmínky z důvodu změny legislativy, změny v obchodních podmínkách společnosti Lamantine Software nebo z jiných důvodů. Tyto Zásady a podmínky ochrany osobních údajů jsou platné od 19. ledna 2015.